Bilgilendirme Formu

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği lütfen aşağıdaki ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nu okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.
MADDE 1: TARAFLAR

KİRALAYAN BİLGİLERİ 
Ünvan : Niv Otomotiv Ş.Ş.
Adres : Molla Gürani Mah. İbrahim Müteferrika Sok. No:28/1 Fatih İstanbul/Türkiye 
Telefon : 0 850 303 9 663 
E-Posta: filokiralama@nivmotor.com 

KİRACI BİLGİLERİ 
Adı-Soyadı : 
TC.Kimlik No : 
İletişim Adresi : 
Teslimat Adresi :  
Telefon : 
E-posta : 

MADDE 2: KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu, aşağıda temel özellikleri ve kira bedeli belirtilen Motorlu Kara Nakil Araçlarının ("Araç/lar") kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak Kiracı’nın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. 

MADDE 3: KİRALAMAYA KONU ARAÇ/LAR/IN TEMEL ÖZELLİKLERİ, KİRA BEDELİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

3.1. Motorlu Kara Nakil Araçları Kiralama Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) konu olan, kiralanacak araçların marka, model, renk, kira süresi, aylık ve toplam kira bedeli ile ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Kiracı tarafından da onaylanmıştır. 

Kiralanacak Araçların;
Marka Araç Tipi Araç Adedi Km Bilgisi(Yıl) Kira Süresi(Ay) Aylık Kira Bedeli (Kdv Dahil) Toplam Kira Bedeli (Kdv Dahil)
           TRY  TRY
Ek Hizmetler (Aylık): Seçili hizmet yok.

Aylık Ödeme


3.2. Madde 3.1.'de belirtilen fiyatlar aylık kira fiyatıdır. Sözleşme aktedilmiş olsa dahi ÖTV, vergi, resim, harç ve diğer her türlü vergide meydana gelebilecek artışlar ile araç üreticisi/ithalatçısı/ tedarikçisi tarafından fiyatların artırılması gibi sebeplerle araç satın alma fiyatında oluşabilecek her türlü artış kira bedeline yansıtılacaktır. 

3.3.(marka Model) aracın kira süresi içinde yapabileceği azami kilometre sınırı  (KM) kilometredir. KİRACI, kilometre sınırının aşılması halinde aşılan her km için B ve C segment araçlarda 0,09 Euro+KDV, D segment araçlarda 0,18 Euro+KDV, E ve SUV segment araçlarda 0,25 Euro + KDV kilometre aşım bedelini KİRALAYAN’a ödeyecektir. 

3.4. Kiralanacak araçların, tüm yakıt, otopark, köprü, ogs/hgs ve otoyol geçiş giderleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer’leri KİRACI’ya aittir. 

3.5. HGS Yönetimi, Yakıt Yönetimi, Vale Hizmeti, İstanbul Dışı Teslimat, Lastik Depolama Hizmeti, İstanbul İçi Teslimat, Logo Hizmeti, Kış Lastiği hizmetlerinin bedelleri KİRACI’ya aittir. Sözleşme aslının Niv Motor’a gönderimine ilişkin kargo/posta ücreti KİRACI tarafından karşılanacaktır. 

3.6. Araç kiralama talebinde bulunmak için internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir. 

MADDE 4: KİRALANAN ARAÇ/LAR/IN TESLİM TARİHİ VE YERİ

4.1. Sözleşme konusu araçların teslimatı için, işbu ön bilgilendirme formunun Kiracı tarafından onaylanmış olması, Kiracı’nın başvurusunun Kiralayan tarafından onaylanmış olması, Sözleşmesi’nin imzalanarak ıslak imzalı aslının Kiralayan’a ulaşmış olması ve kira bedelinin Kiracı tarafından eksiksiz ödenmiş olması gerekmektedir. 

Mücbir nedenlerle ve/veya kiralanacak araçların tedarikçisi tarafından geç tedarik edilmesi nedeniyle teslimatta gecikme olabilir. 

4.2. KİRACI aracı/araçları “Molla Gürani Mah. İbrahim Müteferrika Sok. No:28/1 Fatih İstanbul/Türkiye ” adresinden ya da KİRALAYAN tarafından KİRACI'ya bildirilecek başka bir adresten teslim alacaktır, KİRACI aracın kendisine iş bu adtresten farklı bir adreste teslim edilmesini istemesi durumunda bu talebin KİRALAYAN tarafından da uygun bulunması halinde, işbu formun 3.5 maddesinde belirtilen nakliye masrafının KİRACI tarafından ödenmesi kaydıyla araç bu adreste teslim edilebilecektir. Araç bizzat KİRACI nın kendisine teslim edilir. 

MADDE 5: İSTİSNALAR

5.1. 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ” nin 15. maddesinin “g” fıkrası gereğince işbu sözleşmenin “araba kiralamaya ilişkin sözleşme” sayılması sebebiyle Kiracı’ya cayma hakkı tanınmadığından; Kiracı’nın SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Taraflar işbu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan düzenlemeler, Kiracı’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tanımlanan “Tüketici” vasfına haiz olması durumunda hüküm ifade edecek olup; Kiracı’nın tüketici vasfına haiz olmaması durumunda bahse konu düzenlemeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir. 

MADDE 6: DİĞER HÜKÜMLER

6.1.Site’de Kiracı’ya sunulan teklif, Kiralayan tarafından Kiracı’ya araç kiralama taahhüdünde bulunulduğu anlamına gelmez. Kiracı, verilen fiyat teklifini, ön bilgilendirme formunu ve Sözleşme’yi kabul etse dahi Kiralayan, Kiracı’nın başvurusu ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde gerek görmesi durumunda hiçbir sebep göstermeksizin Kiracı’nın başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca KİRACI tarafından verilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı, yanlış ve/veya sahte olması durumunda Kiralayan, Kiracı’nın başvurusunu reddetme hakkına sahiptir. KİRACI, bu nedenlerle Kiralayan’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez. 

6.2. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Kiracı tarafından elektronik ortamda okunarak kabul edildikten sonra, başvuru Kiralayan tarafından incelemeye alınacak ve başvurunun Kiralayan tarafından onaylanmasının ardından Sözleşme’nin imzalanması aşamasına geçilecektir. 

6.3. Kiracı; işbu Ön Bilgilendirme Form'unu teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin imzalanmasından önce, Kiralayan tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, kiralama talebinde bulunulan araç/lar/a ait temel özellikler, vergiler dahil kira fiyatı, ödeme, teslimat v.s. bilgilerini okuduğunu, doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu teyit etmiş olur. 

6.4. Kiralayan tarafından herhangi bir nedenle başvuru onaylanmaz veya Kiracı tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu onaylanmaz veya Sözleşme imzalanmaz veya imzalı aslı Kiralayan’a gönderilmez/ulaşmaz veya kira bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenmez veya banka tarafından iptal edilir ise, Kiralayan, Sözleşme aktedetme, araçları kiralama ve teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

6.5. Kiralayan, Kiracı’ya düşen bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için kiranın başlangıcında veya kanunen haklı olarak gerekli gördüğü her aşamada bir garanti verilmesini, teminat gösterilmesini ve/veya kefil gösterilmesini talep edebilir. 

6.6. Kiracı, talep ve şikayetlerini Kiralayan’ın Madde 1.’de belirtilen iletişim bilgilerinden Kiralayan’a iletebilir. Kiralayan, Kiracı tarafından iletilecek haklı talep ve şikayetlerin uzlaşma yolu ile çözümlenmesi için gerekli çabayı gösterecektir. 

MADDE 7: GEÇERLİLİK

Isbu Ön Bilgilendirme Formu Kiracı'nın formu internet ortamında onayladığı an itibari ile geçerli olup, başvurunun Kiralayan tarafından onaylanması durumunda Sözleşme’nin aktedilme aşamasına geçilecektir. Bahse konu Sözleşme’nin imzalanması durumunda işbu Ön bilgilendirme formu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak hüküm ifade edecektir. Kiracı tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanmaması ve/veya başvurunun Kiralayan tarafından onaylanmaması ve/veya Kiracı’nın Sözleşme’yi imzalamaması ve/veya ıslak imzalı Sözleşme’nin Kiralayan’a ulaşmaması ve/veya verilen bilgi ve belgelerin eksik, hatalı, yanlış ve/veya sahte olması ve/veya ödemenin eksiksiz olarak yapılmaması ve/veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Kiralayan’ın taahhütleri kendiliğinden sona erecektir. 

MADDE 7:UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler uyuşmazlık konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir. 

MADDE 8: TEYİT VE ONAY İŞBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU OKUDUM, ANLADIM, KABUL ve TEYİT EDİYORUM. 

Ön Bilgilendirme Formundaki bilgiler Taraflarca teyit edilmektedir: 
Kiralayan : 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği lütfen aşağıdaki ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nu okuyunuz ve okunduğuna ilişkin onayı elektronik ortamda veriniz.